Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Psykoterapeutti

Mikä on psykoterapeutti ja mitä tällainen ammattilainen tekee? Miten psykoterapeutti eroaa esimerkiksi psykologista?
Tässä artikkelissa käymme läpi perusperiaatteet psykoterapeutin tehtävistä sekä siitä, millaista apua hän voi antaa.

Jos haluat varata ajan Mielipalveluiden psykoterapeuteille, voit tehdä sen helpoiten alla olevan linkin kautta:

Varaa aika

Varaa aika psykoterapeutille

Mikä on psykoterapeutti?

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on käynyt psykoterapiatyöhön valmistavat opinnot. Psykoterapeutilla on pohjakoulutuksenaan yleensä jokin seuraavista koulutuksista:

 • psykologi
 • psykiatri
 • sosiaalityöntekijän
 • psykiatrisen sairaanhoitaja
 • tai muu vastaava koulutus.

Valmistuttuaan psykoterapiaopinnoista henkilö saa oikeuden käyttää suojattua psykoterapeutti-nimikettä. Psykoterapeutti on hoitoa ja kuntoutusta mielenterveyden ongelmista kärsiville ihmisille antava ammattihenkilönimike.

Psykoterapiasuuntauksia on monia, joten psykoterapeuttejakin on monenlaisella eri nimikkeellä. Etsiessäsi psykoterapeuttia, voit löytää psykoterapeutteja nimikkeillä:

 • psykodynaaminen psykoterapeutti
 • kognitiivinen psykoterapeutti
 • ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 • gestalt psykoterapeutti
 • hahmo psykoterapeutti
 • psykofyysinen psykoterapeutti
 • trauma psykoterapeutti
 • kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti
 • psykoanalyyttinen psykoterapeutti
 • jne

Kaikilla näillä eri suuntauksilla on hiukan toisistaan eriävä tapa hahmottaa mielenterveyden haasteita sekä hoitaa niitä.

Psykoterapeutti voi suuntautua myös esimerkiksi lasten ja nuorten psykoterapiaan, aikuisten psykoterapiaan, parisuhdeterapiaan, perheterapiaan sekä ryhmäpsykoterapiaan.

Psykoterapeutti voi ryhtyä Kelan palveluntuottajaksi, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas voi saada Kelasta tukea psykoterapiakäynneilleen.

Mitä psykoterapeutilta vaaditaan?

Psykoterapeutilta vaaditaan koulutuksellisesti soveltuva pohjakoulutus, joka on terveydenhuollon tai sosiaalialan koulutus sekä varsinaiset psykoterapiaopinnot. Häneltä vaaditaan myös työskentelyä oman mielen kanssa, jotta hän olisi riittävän tasapainossa omien haasteittensa kanssa sekä tietoinen myös kokemuksellisesti psyykkisistä tapahtumista ja reagoinneista.

Häneltä vaaditaan hyvää ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja rajoituksistaan, jotta hän voi tietää, minkälaisten asiakkaiden kanssa hän pystyy hyvin työskentelemään. Psykoterapeutilta vaaditaan myös sitä, että hänellä on jatkuva työnohjaus psykoterapiatyöhönsä, mikä tarkoittaa sitä, että hän käsittelee kokeneen psykoterapeutin kanssa omaa asiakastyötänsä. On myös tärkeää, että psykoterapeutti huolehtii omasta hyvinvoinnistaan, jotta hän kykenee vastaamaan hyvällä tavalla asiakkaiden tarpeisiin.

Miten psykoterapeutiksi koulutetaan?

Psykoterapiakoulutus toteutetaan työn ohessa tehtävänä koulutuksena. Opinnot kestävät yleensä 3-6 vuotta. Peruskoulutus kestää noin 3,5 - 4, vuotta ja sen lisäksi voi opiskella jatkoa ns. kouluttajaterapeutiksi. Koulutukseen kuuluu yleensä 20-25 lähipäivää vuodessa, itsenäistä lukemista ja tehtäviä, työnohjausta, oma terapia sekä koulutuksen aikana tehtävää terapiatyötä asiakkaiden kanssa. Kouluttavat tahot ovat yhdessä yliopistojen kanssa eri psykoterapiasuuntauksia edustavia tahoja, kuten yhdistyksiä tai yrityksiä.

Ketkä Mielipalveluiden asiantuntijoista ovat psykoterapeutteja?

Mielipalveluiden asiantuntijoista psykoterapeutteja ovat: Johanna Pesola, Yrjö Säävälä, Ari Lehtonen, Marja Laakso, Erkki Ellonen, Anna-Kaisa Turpeinen.

Mitä psykoterapeutti tekee?

Psykoterapiaan kuuluu ensinnäkin se, että psykoterapeutti ja asiakas / pariskunta / perhe / ryhmä tapaavat kohtalaisen tiheään melko pitkän aikaa. Lyhyimmillään psykoterapia voi olla muutamia kuukausia kestävä jakso ja pisimmillään yli kymmenenkin vuotta jatkuva prosessi. Psykoterapiassa tavataan keskimäärin kerran viikossa – vaihtelu tapaamiskerroissa on yleensä 2-3 kertaa viikossa tapahtuvista tapaamisista noin kerran kahdessa viikossa toteutuviin tapaamisiin.

Psykoterapeutti tekee yhdessä asiakkaansa kanssa monenlaisia asioita, joita kutsutaan terapeuttisiksi interventioiksi tai tekniikoiksi. Psykoterapiassa kuluu vähintäänkin osa ajasta keskusteluun. Keskustelun lomassa tapahtuu monenlaista terapeuttista interventiota. Usein myös erilaiset mielen fokusoimisen, laajentamisen ja hallinnan sekä rentoutumisen ja mielikuvien yms. tekniikat ovat osa terapiaa. Monenlaisia ajatteluun, tunteisiin, toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä näiden tarkasteluun liittyviä tekniikoita käytetään vaihtelevasti erityyppisissä terapiasuuntauksissa. Kaikki, mitä psykoterapeutti tekee, on riippuvaista asiakkaasta ja tämän tilanteesta – kaikki tekeminen on psykoterapiassa yhdessä tekemistä.

Onko psykoterapeuteille erilaisia työkaluja?

Edellisessä mainitut erilaiset terapiatekniikat ovat psykoterapian työkaluja. Myös terapeuttia itseään voi sanoa työkaluksi, koska hänen mielensä, tunteensa ja keholliset tapahtumansa ovat merkittävä osa sitä, miten psykoterapeutti havaitsee ja voi ymmärtää asiakastaan. Usein käytetään myös valkotaulua, paperia, pahveja, kyniä, maaleja, musiikkia, tyynyjä, patjoja, peittoja, mattoja, palloja, tuoleja, peilejä ja monenlaista muuta välinettä, joiden avulla voidaan asiakkaan tilannetta ja kokemuksia jäsentää, tutkia ja ilmaista.

Mitä psykoterapiassa tehdään?

Psykoterapiassa tarkastellaan ilmiöitä ja kokemuksia yksityiskohtaisesti, jotta ne tulisivat paremmin ymmärrettäväksi. Psykoterapiassa tarkastellaan tapahtumia erilaisista näkökulmista, mikä auttaa omien kokemusten ymmärtämisessä. Psykoterapiassa mietitään erilaisia tulkitsemisen vaihtoehtoja. Siellä itketään ja nauretaan. Välillä ilmaistaan myös vihaisuutta.

Psykoterapiassa opetellaan olemaan ystävällinen ja arvostava erityisesti itseä kohtaan, välillä näiden asenteiden opettelu muita kohtaan on myös tärkeä – useimmiten kuitenkin rakentava itsensä puolustamisen taito vaatii enemmän työstämistä. Niiden tekijöiden tunnistaminen ja vähittäinen muuttaminen, jotka haittaavat hyvinvointia ja tasapainoista olemista, on psykoterapian ydintä.

Lisäksi psykoterapiassa perusasian eli keskustelun lisäksi istutaan, maataan, seistään, liikutaan ja liikutellaan kehon eri osia, käytetään ääntä, kirjoitetaan, piirretään ja maalataan, katsellaan ja pidetään silmiä kiinni ja tehdään monenlaista muuta toiminnallista ja ilmaisevaa. Näiden erilaisten tekniikoiden käytössä eri psykoterapiasuuntaukset tokikin vaihtelevat melko paljon. Toisissa suuntauksissa keskustelu on selvästi pääosassa, toisissa suuntauksissa taas sen osuus on vähäisempi ja monet muut terapian tekemisen tavat ovat enemmän käytössä.

Katso myös "Mitä psykoterapia palveluna pitää sisällään".

calendar-fullcrossmenu