Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

EMDR-terapia mitä se on ja miten se voi auttaa?

17.8.2022
Kirjoittaja: Mielipalvelut

EMDR, silmänliiketerapia (Eye Movement Desensitization Reprocessing) on yksi tehokkaimmista traumaattisten kokemusten aiheuttamien oireiden hoitokeinoista. EMDR-terapia on kokonaisvaltainen terapeuttinen lähestymistapa, jossa tapahtuu kehomielen parantavia prosesseja, aivojen adaptiivista informaation prosessointia yhdessä muun terapeuttisen työskentelyn kanssa. Tässä artikkelissa avaan tietoa EMDR:n vaikuttavista mekanismeista, EMDR-terapian vaiheista, hyödyistä, joita EMDR:llä on ja tilanteista, joihin EMDR ei sovi tai joissa on syytä edetä varoen. Lisäksi kirjoitan näiden rinnalla myös niistä merkityksistä, joita minulle työ EMDR-terapeuttina on avannut ja omista kokemuksistani EMDR-terapian luovan ihmeellisellä matkalla.

Traumaattiset kokemukset ja muistot – EMDR -terapia auttaa

Traumaattiset kokemukset tallentuvat oikeaan aivopuoliskoon pirstaleisessa muodossa, kehollisina oireina, voimakkaina tuntemuksina ja aistikokemuksina. Traumaattinen muisto on kehollinen hätätila, jossa jokin asia muistuttaa menneestä traumasta ja ihminen elää mennyttä tapahtumaa ikään kuin se tapahtuisi nykyhetkessä.

Silmänliiketerapiassa traumaattisia muistoja pois herkistetään siten, että stimuloimalla sekä oikeaa että vasenta aivopuoliskoa silmänliikkein, taputuksin tai ääniärsykkeillä traumaattisen muiston ollessa mielessä, käynnistyy aivoissa adaptiivinen informaation prosessointi. Traumaattinen, pirstaloitunut muisto alkaa yhdistyä rakentaviin muistoihin ja keholliset oireet hellittävät. Rakentuu silta menneen ja nykyhetken välille. Tilalle alkaa tulla neutraaleja tai myönteisiä mielikuvia ja kehon tuntemuksia. Moni ihminen kuvaa kokemustaan EMDR -työskentelyn jälkeen, että muistaa tapahtuneen, mutta se ei enää herätä ahdistusta tai kehollisia oireita. Traumamuistosta on tullut muisto muiden joukkoon, keho ja mieli on päästänyt häiritsevästä irti.

Minkälaisia vaiheita EMDR-terapia sisältää?

EMDR –perusprotokolla, jossa asiakas saa apua traumaattisen muiston aiheuttamiin, kehollisesti ja tunnetasolla ahdistaviin tuntemuksiin, sisältää kahdeksan vaihetta.

EMDR -perusprotokolla sisältää kahdeksan vaihetta.

  1. Asiakkaan historia ja hoidon suunnitteleminen

Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen keskeiset teemansa liittyen elämän ongelmiin ja hahmottelemme kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa.

  1. Valmisteluvaihe

Arvioimme asiakkaan kanssa yhdessä hänen valmiuttaan muistojen prosessointiin. Asiakas tekee tietoisen suostumuksen EMDR-hoidon aloittamiseksi.

  1. Traumamuiston arviointi

Löydämme asiakkaan kanssa muiston, jota hän on valmis työstämään.

  1. Poisherkistäminen

Kohdemuistoa poisherkistetään silmänliikkeillä, jolloin aivoissa voi rakentua yhteys nykyhetken ja traumaa tallentavan osan välille. Poisherkistämisessä hengitys ja kokemuksen havainnointi sellaisena kuin asiakas sen juuri nyt kokee ovat tärkeitä. Tilanteessa terapeutti luo turvallisen tilan, jossa asiakas saa silmänliikkeiden aikana ja niiden jälkeen seurata rauhassa kehon ja mielen liikkeitä avoimesti havainnoiden. Mitään tiettyä ei tarvitse tapahtua, riittää, että hengittää ja huomaa.

  1. Myönteisten uskomusten ja voimavarojen juurruttaminen

Kun EMDR-terapiassa on edetty siihen vaiheeseen, että muisto ei herätä häiritseviä tuntemuksia, lähdemme vahvistamaan muistoon liittyviä myönteisiä uskomuksia ja tuntemuksia.

  1. Kehon läpikäyminen

Terapeutti vie muiston uudelleenprosessoinnin loppuun tarkistamalla, onko asiakkaalla jäänyt kehollisia aistimuksia, jotka liittyvät kohdemuistoon. Näitä kehon tuntemuksia työstetään silmänliikkein. Terapeutti vahvistaa asiakkaan kokemia positiivisia kehollisia tuntemuksia silmänliikkein.

  1. Terapiatunnin päättäminen

Terapeutti valmistelee asiakasta siirtymään hyvällä ja turvallisella tavalla EMDR-terapiasta omaan elämään. Keskiössä on onnistumisten huomaaminen ja oppimisen jatkuminen asiakkaan elämässä istunnon jälkeen. Jos EMDR-terapiassa muiston prosessointi jää kesken, terapiatunnin lopussa käytetään riittävästi aikaa muiston turvalliseen säilömiseen, turvallisuuden tunteen palauttamiseen ja voimavarojen keholliseen vahvistamiseen.

  1. Uudelleenarviointi

Terapeutti kutsuu asiakasta suuntaamaan huomiota muutoksiin, joita asiakas on kokenut edellisen terapiakerran uudelleenprosessoinnin tuloksena. Mitä muutoksia on tapahtunut oireissa, toiminnassa, oivalluksissa, ajatuksissa sekä liittyen suoraan traumamuistoon ja sen herättämiin tuntemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin.

EMDR-terapeutti voi soveltaa EMDR:ää tarpeen mukaan asiakkaan kokonaiselämäntilanne ja tarpeet huomioiden myös perusprotokollaa soveltaen. Joihinkin erityistilanteisiin, kuten esimerkiksi syömishäiriöiden ja kivun hoitoon on kehitelty omia EMDR -protokollia. Kompleksiseen traumaan on kehitetty hitaammin eteneviä EMDR- sovelluksia. EMDR-terapiaa voidaan antaa myös ryhmämuotoisena. Ryhmäsovelluksia ovat mm. IGTP ja G-TEP.

EMDR-terapialla muitakin hyötyjä

EMDR - terapialla on muitakin hyötyjä yksittäisten häiritsevien muistojen poisherkistämisen lisäksi. EMDR -menetelmällä voidaan vahvistaa myös voimavaroja, onnistumisia, vahvuuksia ja kehomielen yhteyttä. Tästä esimerkkinä vaikkapa valmistautuminen johonkin itselle tärkeään tapahtumaan, joka aiheuttaa stressiä. Tällöin voimme lähteä vahvistamaan voimavaroja esimerkiksi aiemmista onnistumisista stressaavan tilanteen kohdalla tai vahvistamaan ja elävöittämään itsessä olevia kykyjä, rinnalla olevia tukijoukkoja ja muita kannustavia asioita. Vireystilan säätely, kehollisen stressitilan purkaminen ja itselle sopivien kehoa ja mieltä rauhoittavien harjoitteiden etsiminen voivat olla avuksi.

Se, miten työssäni sovellan EMDR -terapiaa, liittyy traumasensitiiviseen lähestymistapaan, jossa elämän kipupisteiden äärellä etsitään ihmisen rinnalla ymmärrystä siihen, mitä hänelle on tapahtunut. Tämä on erilainen lähestymistapa kuin ongelmiin suhtautuminen diagnoosikeskeisesti ja siitä käsin, mikä ihmisessä on vialla. EMDR on osana terapiaa tutkitusti auttanut mm. pelkotilojen, paniikin, ahdistuksen, masennuksen, kiintymyssuhdeongelmien, itsetunto-ongelmien, surun ja menetyksen, kehonkuvan häiriöiden, esiintymispelon, seksuaalisten ongelmien, kroonisen kivun ja psykoottisten oireiden kohdalla. Psyykkiset pulmat liittyvät keskeisesti ihmisen elämäntarinaan, suhteisiin, joissa hän on tullut nähdyksi tai ohitetuksi, vaiheisiin, tilanteisiin, tapahtumiin, mitä ihmiselle on matkan varrella tapahtunut. Kehon viisaus johdattaa ihmistä tärkeiden hetkien äärelle, joiden kehollista tunnelukkoa EMDR voi turvallisessa terapeuttisessa suhteessa alkaa avata.

Milloin EMDR-terapia ei sovi tai on syytä varovaisuuteen?

EMDR-terapia edellyttää vakaata elämäntilannetta, joten jos sinulla on hoitamaton päihderiippuvuus, akuutti psykoosi tai muuten hyvin kuormittava elämäntilanne traumaattisten kokemusten työstämistä EMDR:llä ei suositella juuri nyt. Psyykkisen voinnin ja elämäntilanteen vakauttaminen on tällöin ensisijaista. Voimavarojen ja turvallisuutta lisäävien mielikuvien vahvistamista silmänliikkein tai taputuksin voidaan soveltaa vaikeissa ja kuormittavissakin elämäntilanteissa.

Jos elämässä ei ole ollut turvallista hoivaa, vaan turvattomuutta ja vaille jäämistä, silloin tarvitaan luotettavaa, ennakoitavaa ja selkeärajaista yhteistyösuhdetta, jossa on riittävää turvallisuutta lähteä vähitellen kohti luottamuksen rakentamista. Tavoitteena on se, että hyviä muistoja voi lähteä rakentumaan. Kompleksisen traumatisoitumisen ollessa kyseessä ihminen tarvitsee pidempää hoitoa ja pitkäkestoisen yhteistyösuhteen, jossa EMDR –terapia voi mahdollisesti tulla hoitokeinoksi vähitellen.

EMDR -terapia kuin yhteinen tanssi

Minulle vuosien kokemus EMDR -terapiasta tuo mieleen mielikuvan, että se on kuin yhteinen tanssi, jossa hengitys antaa turvallisen rytmin ja kehomielen parantava prosessi synnyttää koreografian. Ennen tanssiin lähtöä etsimme yhdessä turvalliset askeleet. Askelmerkkeinä ovat yhdessä EMDR -terapeutin kanssa tehty arvio psyykkisestä voinnista ja voimavaroista, elämänhistorian, traumaattisen kokemuksen luonteen kartoitus (yksittäinen, kompleksinen, kiintymyssuhdetrauma). EMDR-terapeutti kertoo, miten EMDR vaikuttaa ja millaisia asioita on syytä ottaa huomioon. Yhdessä valmistaudumme huolellisesti ja etsimme, millainen on juuri Sinulle sopiva tapa edetä. Kuulostelemme, onko elämäntilanne ja ajankohta sopiva EMDR- terapialle. EMDR-terapia edellyttää sitoutumista viikoittaisiin terapiakertoihin, vähintään 3 – 5 kerraksi ja hoidon tavoitteiden niin edellyttäessä pidempäänkin prosessiin.

EMDR -tanssin aikana ihminen, jonka aivot ja kehomieli työstävät jotakin asiaa, määrää tahdin. Turvallisuudesta huolehtiminen, kehollinen havainnointi, seuraaminen, että ihminen pysyy sietoikkunassa, ovat EMDR -terapeutin ammattitaitoa. Joskus tarvitaan useita kertoja saman kokemuksen työstämiseen. Tanssi ikään kuin jää kesken, jolloin vakauttavin, turvallisuutta vahvistavin harjoittein etsitään keskeneräiseksi jäävän kokemuksen kanssa riittävän hyvä kehollinen vointi ja prosessia jatketaan seuraavalla kerralla. Häiritsevän muiston prosessoituminen lähtee alkuun ja oppimista voi monella tasolla tapahtua terapiakertojen välissä.

Joskus EMDR -tanssi on hitaampaa tai se ei tunnu sopivalta juuri meneillään olevassa elämäntilanteessa. Hitaasti etenevässäkin tanssissa kehomieli työstää asioita ja oppimista tapahtuu. Kaiken terapeuttisen työn kulmakivi on ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja yhteisen sopimuksen mukaan eteneminen.

EMDR -tanssin ihme on se, että oireita tuottava häiritsevä muisto on EMDR- terapiassa yhdistynyt rakentaviin, turvallisiin, voimavaramuistoihin ja kehomieli on vapaa, levollinen, rentoutunut ja voimaantunut.

Tanssi -metafora voi jollekulle tuoda mieleen ajatuksen, että se ei varmaan ole minun juttuni, koska en osaa tanssia. Jos EMDR olisi tanssi, se on sellainen tanssi, jota jokainen osaa – siinä aivot ja kehomieli tekevät luontaista prosessiaan. Ihmisen aivot pyrkivät omalla painollaan luonnollisesti kohti tasapainoa, terveyttä ja parantumista. Ei tarvitse pyrkiä mihinkään, tehdä mitään – riittää, kun antaa aivojen ja kehonmielen työskennellä ja hengittäen huomaa, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu. Luottamus kehomielen viisauteen kantaa.

Jos tämä tanssi mielikuva ei tunnu Sinusta sopivalta, unohda se. Tämä oli minun yritykseni, kuvata ja sanottaa EMDR-terapiaa. Jos lähdet kanssani yhteistyöhön EMDR:n pariin, voit löytää omaa sanotusta oman kokemuksesi mukaan. Kenties joku toinen mielikuva kuvaa Sinun kokemustasi paremmin.

Jos kiinnostuit ota yhteyttä: Taina Repo, Mielipalvelut, EMDR-terapiaa osana psykologin, perheterapian (KELA-pätevyys eli Kela-korvattavaa) vastaanottokäyntiä tai työnohjausta


Varaa aika

Tyhjennä valinnat

Lue lisää aiheesta

calendar-fullcrossmenu